...............................................................................

สอบถามข้อมูลติดต่อ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
:
โทรศัพท์ :  0-3410-9686 ต่อ 209031, 209032, 209033, 209034 และ 209035

กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร SU-TCAS งานจัดการศึกษา
โทรศัพท์ : 0-3425-5750
โทรศัพท์ : 063-245-4243 , 064-207-0027
งานทะเบียนและสถิติ 0-3425-5091