รหัสวิชา ชื่อวิชา Line MS Teams
600101-59
กลุ่ม 12
ภาษาอังกฤษสื่อสารสำหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์   
600101-59
กลุ่ม 13
ภาษาอังกฤษสื่อสารสำหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์   
600101-59
กลุ่ม 14
ภาษาอังกฤษสื่อสารสำหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์   
600101-59
กลุ่ม 9,10,11
ภาษาอังกฤษสื่อสารสำหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์   
615112-2560
กลุ่ม 1,2,3
Engineering Mechanics  
623210-2560
กลุ่ม 1
Thermo-Fluids for Engineering Business  

600118-59
กลุ่ม 1

Business for Everyday Life   ktrrnhf
615441-2560 Refrigeration คลิก  
623312-2560
กลุ่ม 1
Heat Exchanger Equipment  
623312-2560
กลุ่ม 2
Heat Exchanger Equipment  
513100
กลุ่ม นศ.ME
เคมีทั่วไป   2mcx2g5
513105
กลุ่ม นศ.ME
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป   7djolzt
615526 Energy Conservation and Management คลิก  
615564 Cost Estimation & English คลิก  
615562 ธุรกิจโรงไฟฟ้า คลิก  
623313-2560
กลุ่ม 1,2,3
Manufacturing lab II  
615312-2560 Machine Design 1  
615333-2560 Automatic Control  
600117-59
กลุ่ม 1
Energy and Environment for Life  
600117-59
กลุ่ม 2
Energy and Environment for Life  
615431-2560
กลุ่ม 1
Mechanical Vibration  
615431-2560
กลุ่ม 2
Mechanical Vibration  
615101-2560
กลุ่ม 1,2,3
Introduction to Safety Engineering   tj3267p
623301-2560
กลุ่ม 1,2
Business and Engineering Law   fg3cbsf
623302-2560
กลุ่ม อ.เอมี,อ.จา
สถิติธุรกิจวิศวกรรม   zibosy9
615112-2560
กลุ่ม 4-9
Engineering Mechanics
(non-ME)
  wixlnbm
615112-2560
กลุ่ม 11,12
Engineering Mechanics
(ME รีเกรด)
  carrhdd
615225-2560
กลุ่ม อ.น๊อต,อ.จา
ปฏิบัติการเทอร์โมฟลูอิดส์ (IE)   sen1qgb
615301-2560
กลุ่ม อ.น๊อต,อ.จา
ปฏิบัติการเครื่องกลการผลิต 1   5ag50dd
623111-2560 การคำนวณและกลศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน  
623211-2560 Construction Materials and Electrical Devices Business  
615223-2560
กลุ่ม 1
Fluid Mechanics I  
615223-2560
กลุ่ม 2
Fluid Mechanics I  
615223-2560
กลุ่ม 3
Fluid Mechanics I  
615526-55
615526-2560
624633-263
Energy Conservation and Management   ioa5h6s
615311-2560 Materials Testing Technology   bjlby6k
615211-2560 Heat Transfer   osvdk5f
615411-2560
กลุ่ม 1,2
Computer Aided Mechanical Engineering Design b7serf2
623215-2560 ปฏิบัติการการผลิตใช้คอมพิวเตอร์ช่วย  
615401-55 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 3  
623121
กลุ่ม 1
หลักการบัญชี 1  
623121
กลุ่ม 2
หลักการบัญชี 1  
623422
กลุ่ม 1
บัญชีเพื่อการจัดการ  
623422
กลุ่ม 2
บัญชีเพื่อการจัดการ  
623131
กลุ่ม 1
เศรษฐศาสตร์สำหรับธุรกิจวิศวกรรม  
623131
กลุ่ม 2
เศรษฐศาสตร์สำหรับธุรกิจวิศวกรรม  
615563-2560
กลุ่ม อ.พงษ์ศิริ
เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกล 3  
615112-2560
กลุ่ม 13
Engineering Mechanics  
615332-2560 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY FOR MECHANICAL ENGINEERS  
623214-2560 ELECTRICAL LABORATORY  
623210-2560
กลุ่ม 2
Thermo-Fluids for Engineering Business  
615331
กลุ่ม 1
วิศวกรรมไฟฟ้าสำหรับวิศกรเครื่องกล   xw8tu0a
615331
กลุ่ม 2
วิศวกรรมไฟฟ้าสำหรับวิศกรเครื่องกล   s4bm4a7
615331
กลุ่ม 3
วิศวกรรมไฟฟ้าสำหรับวิศกรเครื่องกล   745u9wf
623532-2560 PROJECT FEASIBILITY ASSESSMENT  
623535
กลุ่ม 1
Office Automation System   35u3f3z
623535
กลุ่ม 2
Office Automation System   hd2hh5z