รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต มคอ.3
623111 การคำนวณและกลศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)  
623121 หลักการบัญชี 1 3(3-0-6)  
623131 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจวิศวกรรม 3(3-0-6)
623210 เทอร์โมฟลูอิดส์สำหรับธุรกิจวิศวกรรม 3(3-0-6)
623211 อุปกรณ์วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ไฟฟ้า 3(3-0-6)
623214 ปฏิบัติการไฟฟ้า 1(0-3-0)
623215 ปฏิบัติการการผลิตใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 1(0-3-0)
623221 การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6)
623231 การจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)
623301 กฎหมายธุรกิจวิศวกรรม 3(3-0-6)
623302 สถิติธุรกิจวิศวกรรม 3(3-0-6)
623312 อุปกรณ์เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน 3(3-0-6)
623313 ปฏิบัติการเครื่องกลการผลิต 2 1(0-3-0)
623321 การบัญชีชั้นกลาง 1 3(3-0-6)
623322 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี 3(3-0-6)
623341 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารธุรกิจวิศวกรรม 3(3-0-6)
623421 การบัญชีชั้นสูง 1 3(3-0-6)
623422 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)
623431 การบริหารโครงการธุรกิจวิศวกรรม 3(3-0-6)
623451 โครงงานธุรกิจวิศวกรรม 2 1(0-3-0)