รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต มคอ.3
615101 ความปลอดภัยทางวิศวกรรมเบื้องต้น 1(1-0-2)
615112 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)
615201 เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 1(1-0-2)
615202 ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 1 1(0-3-0)
615211 กลศาสตร์ของแข็ง 1 3(3-0-6)
615212 กลศาสตร์เครื่องจักรกล 3(3-0-6)
615222 อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 2(2-0-4)
615301 ปฏิบัติการเครื่องกลการผลิต 1 1(0-3-0)
615311 เทคโนโลยีทดสอบวัสดุ 1(0-3-0)
615312 การออกแบบเครื่องจักรกล 1 3(3-0-6)
615331 วิศวกรรมไฟฟ้าสำหรับวิศวกรเครื่องกล 3(3-0-6)
615332 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าสำหรับวิศวกรเครื่องกล 1(0-3-0)
615333 การควบคุมอัตโนมัติทางวิศวกรรมเครื่องกล 3(3-0-6)
615341 เครื่องยนต์สันดาปภายใน 2(2-0-4)
615401 ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 2 1(0-3-0)
615411 การออกแบบทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 3(3-0-6)
615431 การสั่นสะเทือนทางกล 3(3-0-6)
615441 การทำความเย็น 3(3-0-6)
615471 โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 2 1(0-3-0)