รหัสวิชา ชื่อวิชา (กลุ่ม) Line MS Teams
614201-2560 เขียนแบบวิศวกรรม (1)  
614201-2560 เขียนแบบวิศวกรรม (2)  
614201-2560 เขียนแบบวิศวกรรม (3)  
614201-2560 เขียนแบบวิศวกรรม (4)  
614201-2560 เขียนแบบวิศวกรรม (5)  
614201-2560 เขียนแบบวิศวกรรม (6)  
614201-2560 เขียนแบบวิศวกรรม (7)  
600102-59 TECHNICAL ENGLISH FOR APPLIED SCIENCE (11,12,13)  
615112-2560 Engineering Mechanics (5,8)  
623112-2560 COMPUTER AIDED DRAWING

<<คลิก

615221 Heat Transfer  
615522 Steam Engineering  
615421 Power Plant Engineering  
615206-2560 MANUFACTURING PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEERS (1)  
615206-2560 MANUFACTURING PROCESSES FOR MECHANICAL ENGINEERS (2)  
623213-2560 MANUFACTURING PROCESSES TECHNOLOGY (1)  
623213-2560 MANUFACTURING PROCESSES TECHNOLOGY (2)  
623516 Energy Conservation  
615224-60 Thermofluid for engineers (1)  
615224-60 Thermofluid for engineers (2)  
623311 Refrigeration and Fluid Machinery Equipments
615313-2560 MACHINE DESIGN II (1)  
615313-2560 MACHINE DESIGN II (2)  
615313-2560 MACHINE DESIGN II (3)  
615313-2560 MACHINE DESIGN II (4)  
615121-2560 MECHANICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS I (3) <<คลิก
615204-2560 NUMERICAL METHODS FOR MECHANICAL ENGINEERS <<คลิก
615526-2560 ENERGY CONSERVATION AND MANAGEMENT <<คลิก
615562 SELECTED TOPICS IN MECHANICAL ENGINEERING II <<คลิก
615402-2560 COMPUTER PROGRAMMING FOR MECHANICAL ENGINEERING (1,2)  
615531-2560
615531-55
MICROCONTROLLER FOR MECHANICAL ENGINEERS  
615302-2560 MECHANICAL MANUFACTURING LABORATORY II  
623216-2560 Mechanical Manufacturing Lab I  
084107-59 ENERGY IN ASEAN  
615121-2560 MECHANICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS I (1)  
615121-2560 MECHANICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS I (2)  
615563-2560 SELECTED TOPICS IN MECHANICAL ENGINEERING III (1)  
615112-2560 Engineering Mechanics (2)  
615112-2560 Engineering Mechanics (4)  
623314-2560 Safety Engineering (1)  
623314-2560 Safety Engineering (2)  
623533-2560 LOGISTICS BUSINESS