ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิบดินทร์ แสงสว่าง
Asst.Prof.Dr.Thibodin Sansawang

ตารางสอนอาจารย์

Education:
- ปร.ด. (เทคโนโลยีอุณหภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2553)
- วศ.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2544)
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2538)

Contact Information:
Phone: 0 3425 9025
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Research Area: การศึกษาสภาวะความสบายเชิงความร้อน การปรับอากาศ ไบโอดีเซล


ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:

ประเภทวารสารวิชาการ

1. ธิบดินทร์ แสงสว่าง, ณัฐธิดา ชะลอทรัพท์, สุนิสา โฉมชิต และ ธีระชัย สุรโชติเวศย์, 2564, การศึกษาการลดต้นทุนการสั่งซื้อสินค้าของร้านค้าปลีกท้องถิ่นโดยใช้วิธี EOQ, วารสารการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2, หน้าที่ 48 – 58.

2. ธิบดินทร์ แสงสว่าง, ธีระชัย สุรโชติเวศย์, จิราพร มุ่ยฮะ และ นัชชา โพธิ์เผือก, 2564, ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองในเขตจังหวัดราชบุรี, วารสารวิจัยราชภัฎพระนคร สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน, หน้าที่ 188 - 202.

3. Thibordin Sangsawang, Nirat Rongrat and Aphishat Yothayuth, 2021, Optimization for Biodiesel Production by Transesterification with Electrical Fields, Engineering Journal, Vol. 25, Issue 2, pp. 261 – 268.


4. ธิบดินทร์ แสงสว่าง, ถิรวัฒน์ วีรงคเสนีย์ และ ศิวัช พูลศิลป์, 2559, การวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์จากโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกคลองหลวง จ.ปทุมธานี ประเทศไทย, วารสาร มทร.อีสาน, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2 หน้า 131 – 144.


5. Thibordin Sangsawang, Chanjira Chimmanee and Trakan Butsing, 2016, The Continuous Process of Biodiesel Production with Water Heater Assist, Journal of Science and Technology, Mahasarakham University, Vol. 2, Vol 35, No. 3, pp. 362 – 367.


6. ธิบดินทร์ แสงสว่าง, ทศพล สุขจิตร์ และ ธีระชัย สุรโชติเวศย์, 2557, การวิเคราะห์คาร์บอนฟุ๊ตพริ้นท์จากการสร้างบ้านพักอาศัย กรณีศึกษาบ้านพักอาศัยขนาด 300 ตารางเมตร, วารสารวิทยาศาสตร์ มข, ฉบับที่ 43, เล่มที่ 3, หน้าที่ 579 – 588.


ประเภทการประชุมวิชาการ

1. ธิบดินทร์ แสงสว่าง, กษมา ศิริสมบูรณ์, ปรเมศร์ อารมย์ดี, ชัชธานนท์ โพธิคุณ, ศุภชัย วาสนานนท์, ธีระชัย สุรโชติเวศย์, ณัฐวัฒน์ โสภามาตร, ณครินทร์ แสนสุริวงษ์, ธนพล จันทร์พูลพงษ์ และ นันทิพัฒน์ แก้วบุญ (2564) "การศึกษาและเปรียบเทียบการใช้พลังงานในอาคารด้วยโปรแกรม Energy Plus". การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35. จังหวัดนครปฐม ไทย. 20 กรกฎาคม 2564 - 22 กรกฎาคม 2564. หน้าที่ 890-896.

2. Bhothikhun, C., Arromdee, P., Sirisomboon, K., Sangsawang, T. and Wasananon, S. (2020) "Allman-Generalized Conforming Flat Shell Triangular Finite Element for Thin Plate Structural Analysis" . The 34th Conference of the Mechanical Engineering Network of Thailand. จ.ประจวบคีรีขันธ์. 15-17 July 2563. pp.377-384.

3. Sangsawang, T., Surachitiwat, T., Peansee, J., Churad, P. (2020), “การศึกษาผลกระทบของคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากการติดตั้งระบบก๊าซชีวภาพในฟาร์มสุกร (The Effect of Carbon Footprint of Biogas System Installation in a Swine Farm )”. การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 . จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. 15 กรกฎาคม 2563 - 17 กรกฎาคม 2563. หน้าที่ 1-7.

4. Sangsawang, T., Sirisomboon, K., Bhothikhun, C., Wasananon, S., Surachitiwat, T., Janteab, K., Niyato, T. (2020) ,“ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตพรมทอเครื่อง (GREEN HOUSE GASES FROM MACHINE WOVEN CARPETS PRODUCTION )”. การถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 19. เจ้าหลาวคาบาน่ารีสอร์ต จ. จันทบุรี. 12 มีนาคม 2563 - 13 มีนาคม 2563. หน้าที่ 103-108.

5. Sangsawang, T., Kunama, C., Tapunya, N., Intano, W., Bhothikun, C., Wasananon, S. and Arromdee, P. (2019), “The study of Performance, Emission and Exergy Analysis of 6-Cylinder Diesel Engine with Diesel-Biodiesel and Diesel-Waste Cooking Oil” The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 July -1 August 2019, Johor Bahru, Malaysia. pp.148-153.

6. Bhothikhun, C., Arromdee, P., Sangsawang T. and Sirisomboon, K. (2019), “ Numerical Study on Thermal Comfort of Radiant Cooling System in Weight Training Area of Priwet Fitness Center” The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 July -1 August 2019, Johor Bahru, Malaysia. pp.892-898.

7. Wasananon, S., Sirisomboon, K., Sangsawang, T. and Wasananon, D. (2019), “A Survey Study on Freetime Behaviour of Undergraduate Students in Mechanical Engineering Program” The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 July -1 August 2019, Johor Bahru, Malaysia. pp.959-963.

8. Sansawang, T., Tangkunakornnon, J., and Tachathiraprontham, M., (2019),"สมการฐานพลังงานของอุตสาหกรรมผลิตอาหาร; กรณีศึกษาโรงงานผลิตไส้กรอก." The 33rd Conference of the Mechanical Engineering Network of Thailand. 2-3 กรกฎาคม 2562. จ.อุดรธานี ไทย. หน้า 1-4.

9. Sansawang, T., klaunkloy, S., and Nongkunsan, N., (2019), "Simulation of CO Ventilation System in Underground Parking Area." 15th Asia Pacific Conference on the Built Environment Hanshin Arena 9F (Hi-Lai Shopping Center), 18 - 19 October 2019. Kaohsiung Taiwan. 1-6.

10. ธิบดินทร์ แสงสว่าง, วาสนา แกประโคน, วัชรากร อินทะโน และวัชรินทร์ ประเสริฐทองกร, (2561), “การเปรียบเทียบการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้วด้วยสนามไฟฟ้าโดยใช้เอทานอลและเมทานอล”, การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 17, ณ ลำปางรีสอร์ท 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2561, อ.เมือง จ.ลำปาง,หน้า 127-132.

11. ธิบดินทร์ แสงสว่าง, วาสนา แกประโคน, วัชรากร อินทะโน และวัชรินทร์ ประเสริฐทองกร, (2561), “คาร์บอนฟุตพริ้นท์จากการก่อสร้างโกดังสินค้า โดยใช้หลักการ ลีน คอนสตรั๊คชั่น”, การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 17, 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2561, อ.เมือง จ.ลำปาง,หน้า 90-95.

12. Surachotivet, T. and Sangsawang, T. (2018), "The Embodied Energy & Greenhouse Gas Emission of Residential Building in Silpakorn University, Nakhon Pathom,Thailand", The 10th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), 11-13 July 2018, Vientiane, Lao PDR, pp.158-162.

13. ธิบดินทร์ แสงสว่าง และแสงตะวัน เพชรสุวรรณ, (2560), “ผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันสุกรด้วยปฏิกิริยาทรานเอสเทอริฟิเคชันโดยใช้สนามไฟฟ้า”, การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 16, วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560, ศูนย์ฝึกอบรม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด จ.เชียงใหม่

14. Sangsawang, T., Chuthnasoonthron, N. and Pongsakornmongkon, P. (2017), “The Survey of Biomass Issue in Power Plant on Central Region of Thailand”.The 9th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB2017) 26-28 June 2017, Kunming University of Science and Technology, China.

15. ธิบดินทร์ แสงสว่าง และแสงตะวัน เพชรสุวรรณ, (2560), “การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันสุกรด้วยปฏิกิริยาทรานเอสเตอริฟิเคชั่นโดยใช้สนามไฟฟ้า”, การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 16, 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2560, ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่, หน้า 316-321.

16. Sangsawang, T., Netprom, P. and Bunto, T. (2016), “Performances and Emissions of Fishery Diesel Engine Fueled by Used Cooking Oil Blend with Butanol and Diesel at Light Load Condition”, The 8th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VIII), 15 – 17 June 2016, Yangon, Myanmar.

17. ธิบดินทร์ แสงสว่าง, ชุติพงษ์ ประภาพัฒนานนท์, ธนภัทร ธนเดชโภคิน, พัฒนพงศ์ พรมใย และธานินทร์ แตงโสภา (2559), “การปรับปรุงระบบระบายอากาศของอาคารทรงไทย กรณีศึกษา: อุโบสถวัดพระงาม อ.เมือง จ.นครปฐม ประเทศไทย”, การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 15, 30 – 31 มีนาคม 2559, อ.เกาะสมุย จ. สุราษฏร์ธานี, หน้า 230 – 235.

18. Sangsawang, T., Chimmanee, C. and Butsing, T. (2015), “The Continous Process of Biodiesel Production with Watee Heater Assist”, The 7th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII), 30 July – 2 August 2015, Nakhon Pathom, Thailand.

19. ธิบดินทร์ แสงสว่าง, กิตตินันท์ นนทะวัน, ณัฐวุฒิ เป้าบ้านสวน, พงศธรณ์ พินิจ, ทัชพงษ์ บุตรโคตร และพันทวี ขันทอง (2558), “การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มที่ใช้แล้วด้วยปฏิกิริยาทรานซ์เอสเทอริฟิเคชั่นโดยใช้สนามไฟฟ้า”, การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 14 19 – 20 มีนาคม 2558, หน้า 173 – 176.

20. ธิบดินทร์ แสงสว่าง, ณัฐ วรรณโชค และภัทรพล มณีวรรณ (2558), “การศึกษาสมรรถนะเครื่องยนต์เรือประมงที่ใช้น้ำมันดีเซลผสมเอทานอล”, การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 14 19 – 20 มีนาคม 2558, หน้า 177 – 182.

21. ธิบดินทร์ แสงสว่าง, กิตติมศักดิ์ ตันตระกูล และวิศรุต รำไพยกูล (2558), “การเปรียบเทียบสมรรถนะและมลพิษของเครื่องยนต์เรือประมงที่ใช้เชื้อเพลิงระหว่างดีเซล-กลีเซอรอลและน้ำมันดีเซล”, การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 14, วันที่ 19 – 20 มีนาคม 2558, หน้า 183 – 186.

22. ธิบดินทร์ แสงสว่าง, พีระวัฒน์ เชษฐโชติรส และวีระยุทธ บริบูรณ์ทรัพย์ (2558), “การศึกษาสมรรถนะน้ำมันดีเซลผสมน้ำในเครื่องยนต์เรือประมง”, การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ ครั้งที่ 14 19 – 20 มีนาคม 2558, หน้า 187 - 191.