ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพพงศ์ ศรีตระกูล
Asst.Prof. Noppong Sritrakul

ตารางสอนอาจารย์

Education:
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ประเทศไทย (พ.ศ. 2550)
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,ประเทศไทย (พ.ศ. 2541) 

Contact Information:
Phone: 0 3425 9025
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Research Area: พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ (Computational Fluid Dynamics(CFD)), เครื่องจักรกลของไหล (Fluid machinery), กังหันน้ำ (Hydro turbine), พลังงานทดแทน (Renewable energy)


ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:

ประเภทการวารสารวิชาการ

1. Sritrakul, N., Hudakorn, T. and Kaisangsri, P. (2021) "Effect of Internal Diameter and Working Fluids on Thermal Performance of a Vertical Closed-Loop Oscillating Heat Pipe with Double Heat Sources". Journal of Advanced Research in Fluid Mechanics and Thermal Sciences Vol. 82 Issue/No. 2 (June 2021). pages 120-126.

2. Hudakorn, T. and Sritrakul, N. (2020) “Biogas and biomass pellet production from water hyacinth”. Energy Reports Volume 6 Issue/No. 2 (Febuary 2020). pp.532-538.

3. Sritrakul, N.and Hudakorn, T. (2020) “The economic value and satisfaction of substituting LPG in households by a biogas network: A case study of Bo Rae Subdistrict in Chai Nat Province Thailand”. Energy Reports Volume 6 Issue/No. 2 (Febuary 2020). pp.565-571.

ประเภทการประชุมวิชาการ

1. Sritrakul, N., Phetsong, S., Weerayuth, N. and Jaruyanon, P. (2021) "FACTORS INFLUENCING ON PURCHASING DECISION OF ELECTRIC MOTORCYCLE ON PUBLIC MOTORCYCLE DRIVER IN NAKHON PATHOM". Silpakorn International Conference on Total Art and Science 2021 (SICTAS 2021) in conjunction with the 2nd International Conference on Engineering and Industrial Technology 2021 (ICEIT 2021) The International Virtual Conference on Art, Science & Technology, and Social Science. Online Conference Thailand. 3 November 2021 - 5 November 2021. pages 184-190.

2. Sritrakul, N., Phetsong, S., Jaruyanon, P. and Hudakorn, T. (2021) "การใช้ประโยชน์ก๊าซชีวภาพสำหรับระบบสูบน้ำเพื่อการชลประทาน กรณีศึกษาชุมชนตำบลท่ามะนาว จังหวัดลพบุรี". การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35. จังหวัดนครปฐม ไทย. 20 กรกฎาคม 2564 - 22 กรกฎาคม 2564. หน้าที่ 962-970.

3. Sritrakul, N., Phetsong, S., Weerayuth, N. and Jaruyanon, P. (2021) "FACTORS AFFECTING CONSUMER’S DECISION TO BUY THE BATTERY ELECTRIC VEHICLES OF PEOPLE IN NAKHON PATHOM". Silpakorn International Conference on Total Art and Science 2021 (SICTAS 2021) in conjunction with the 2nd International Conference on Engineering and Industrial Technology 2021 (ICEIT 2021) The International Virtual Conference on Art, Science & Technology, and Social Science. Online Conference Thailand. 3 November 2021 - 5 November 2021. pages 177-183.

4. Sritrakul, N., Jaruyanon, P., Pattana, S. and Wiratkasem, k. (2021) "STUDYING OF THE HIGH ENERGY PERFORMANCE FOR OIL-FREE SCREW AIR COMPRESSOR IN THAILAND". Silpakorn International Conference on Total Art and Science 2021 (SICTAS 2021) in conjunction with the 2nd International Conference on Engineering and Industrial Technology 2021 (ICEIT 2021) The International Virtual Conference on Art, Science & Technology, and Social Science. Online Conference Thailand. 3 November 2021 - 5 November 2021. pages 71-76.

5. Sritrakul, N., Hudakorn, T. and Khatisuk, M. (2019) "Effect of Particle Size on the Pellet Property of a Typha Angustifolia Pellet" The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 July -1 August 2019, Johor Bahru, Malaysia. pp.160-167.

6. Santhadkha, T., Hudakorn, T. and Sritrakul, N. (2019) "Effect of Length and Number of Turns on Thermal Performance of a Rotating Closed-Loop Oscillating Heat pipe" The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 July -1 August 2019, Johor Bahru, Malaysia. pp.262-267.

7. Sritrakul, N., Santhadkha, T., Hudakorn, T., and Jaruyanon, P., (2019), "Feasibility Study of an Electric Shuttle Bus in Silpakorn University, Sanam Chandra Palace Campus." 2019 7th International Electrical Engineering Congress (iEECON), 6 March 2019 - 8 March 2019, Prachuap Khiri Khan Thailand. 1-4.

8. Hudakorn, T., Kitjettanee, Ch., Sritrakul, N., and Jaruyanon, P., (2019), "A Feasibility Study of Continuous Stirred Tank Reactor (CSTR) Biogas Network from Water hyacinth at Hin Moon, Bang Len, Nakhon Pathom Province." 2019 7th International Electrical Engineering Congress (iEECON). 6 March 2019 - 8 March 2019. Prachuap Khiri Khan Thailand. 1-4.

9. Santhadkha, T.,  Hudakorn, T., and Sritrakul, N., (2019), "Effects of Evaporator Section Length and Number of Turns on Thermal Performance of a Rotating Close d-loop Oscillating Heat Pipe." he 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2019). 29 July 2019 - 1 August 2019. Johor Bahru Malaysia. pp. 262-267.

10. Santhadkha, T. , Hudakorn, T. and Sritrakul, N. (2018), "Biogas Production from Wastewater of Yeast Fermentation with Microorganism under Mesophilic Condition", The 10th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), 11-13 July 2018, Vientiane, Lao PDR, pp. 465-469.

11. Krisangsri, P., Hudakorn, T. and Sritrakul, N. (2018), "Using closed loop oscillating heat pipe for cooling battery in charging process", The 10th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), 11-13 July 2018, Vientiane, Lao PDR, pp.470-474.

12. Phitaksurachai, S., Pan-Aram, R., Sritrakul, N. and Tiaple, Y. (2017), “Performance Testing of Low Head Small Hydro Power Development in Thailand” International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies, AEDCEE 2017, 25-26 May 2017, Bangkok, Thailand, Volume 138, pp.1140-1146.

13. Sritrakul, N. and Hudakorn, T. (2017), “Biomass Pellet Production by Using Typha angustifolia as Raw Materials” The 9th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB IX), 26-28 June, 2017, Kunming University of Science and Technology, Kunming, China.