ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิวะพงศ์ เพ็ชรสงค์
Asst.Prof. Sivapong Phetsong

ตารางสอนอาจารย์

Education:
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2547)

- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2541)

Contact Information:
Phone: 0 3425 9025
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Research Area: ออกแบบเครื่องจักรกล (Machine Design), ไมโครคอลโทรลเลอร์ (Microcontroller), ระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control)


ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:

ประเภทวารสารวิชาการ

1. Junsatien, W., Soponpongpipat, N., Phetsong, S. (2013), “Torrefaction Reactors”, Journal of Science and Technology Mahasarakham University, Thailand, Vol. 32, No. 1 (Jan-Feb 2013), pp. 84-91. 

2. Phetsong, S. and Thupna, S. (2013), “Development of Temperature Controlling System in drying chamber by mixing air inlet”, Journal of Science and Technology Mahasarakham University, Thailand, Vol. 32, No. 1 (Jan-Feb 2013), pp. 101-105. 


ประเภทการประชุมวิชาการ

1. Sritrakul, N., Phetsong, S., Weerayuth, N. and Jaruyanon, P. (2021) "FACTORS AFFECTING CONSUMER’S DECISION TO BUY THE BATTERY ELECTRIC VEHICLES OF PEOPLE IN NAKHON PATHOM". Silpakorn International Conference on Total Art and Science 2021 (SICTAS 2021) in conjunction with the 2nd International Conference on Engineering and Industrial Technology 2021 (ICEIT 2021) The International Virtual Conference on Art, Science & Technology, and Social Science. Online Conference Thailand. 3 November 2021 - 5 November 2021. pages 177-183.

2. วิชุดา เมตตานันท, ทสพล เขตเจนการ, ศิวะพงศ์ เพ็ชรสงค์, พงษ์ศิริ จรุยนนท์, นพรัตน์ ฉ่ำมาก และ วรเชษฐ์ นามวงศ์ (2564) "การพัฒนาสมการ OTTV สำหรับห้องรับแขกภายในบ้านเดี่ยว (Formulation of the OTTV equation for living-rooms in Thailand)". การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35. จังหวัดนครปฐม ไทย. 20 กรกฎาคม 2564 - 22 กรกฎาคม 2564. หน้าที่ 811-818.

3. Sritrakul, N., Phetsong, S., Jaruyanon, P. and Hudakorn, T. (2021) "การใช้ประโยชน์ก๊าซชีวภาพสำหรับระบบสูบน้ำเพื่อการชลประทาน กรณีศึกษาชุมชนตำบลท่ามะนาว จังหวัดลพบุรี". การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35. จังหวัดนครปฐม ไทย. 20 กรกฎาคม 2564 - 22 กรกฎาคม 2564. หน้าที่ 962-970.

4. ศิวะพงศ์ เพ็ชรสงค์, ศุภกร อินาลา, สุนิศา โคตรโนนกอก, นันทวัฒน์ วีระยุทธ และ ชาคริต โพธิ์งาม (2564) "ชุดสาธิตการลำเลียงวัสดุและแยกสีด้วย PLC และ HMI ควบคุมด้วยระบบ IoT". การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35. จังหวัดนครปฐม ไทย. 20 กรกฎาคม 2564 - 22 กรกฎาคม 2564. หน้าที่ 779-786.

5. ศิวะพงศ์ เพ็ชรสงค์, วิชุดา เมตตานันท, พงษ์ศิริ จรุยนนท์, นันทวัฒน์ วีระยุทธ,  วิชญ์พล อาภาแจ่มจรัส และ  พฤกษ์ มหาขันตรี (2564) "การออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้ระบุตำแหน่งวัตถุแบบ 2 มิติภายในอาคาร". การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35. จังหวัดนครปฐม ไทย. 20 กรกฎาคม 2564 - 22 กรกฎาคม 2564. หน้าที่ 787-793.

6. Phetsong, S. and Weerayuth, N . (2020) “Development of Learning Materials for Automatic Control Course”. 11th International Conference on Mechanical Engineering (ICoME 2020). Ubon Ratchathani Thailand. 1 December 2020 - 4 December 2020.

7. Somasri, P., Hudakorn, T., Phetsong, S. and Weerayuth, N . (2020) “Monitoring system for 5-kW Solar pumping system”. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 965, International Conference on Engineering and Industrial Technology (ICEIT 2020), 012006. The ZIGN Hotel, Pattaya Thailand. 11-13 September 2020. pp.1-8.

8. Mettanant, V., Sopamart, N., Hongspathomkod, P., Katejanekarn, T. and Phetsong, S. (2019) "The energy saving potential of using interior vertical blinds in office buildings" The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 July -1 August 2019, Johor Bahru, Malaysia. pp.257-261.

9. Mettanant, V., Katejanekarn, T. and Phetsong, S. (2019) "A Survey of Detached Houses and Townhouses for Energy Analysis in Bangkok and Nakhon Pathom" The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 July -1 August 2019, Johor Bahru, Malaysia. pp.995-1001.

10. Phetsong, S., Mettanant, V., Weerayuth, N. and Kilaki, P. (2019) "A Survey of decision making to studying in engineering faculty in Nakhon Pathom Thailand" The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 July -1 August 2019, Johor Bahru, Malaysia. pp.1002-1006.

11. Phetsong, S., Mettanant, V. and Weerayuth, N. (2018), "Energy Consumption Evaluated of Compact Solar Drying Chamber", The 10th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), Vientiane, Lao PDR, 11-13 July 2018, pp.317-321.

12. Mettanant, V. and Phetsong, S. (2018), "Simple PV-Slat Window Control Method for Net-Zero Buildings", The 10th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), Vientiane, Lao PDR, 11-13 July 2018, pp.446-448.

13. Phetsong, S., Rodted, F. and Tapaniyanun, M. (2017), “Basic calibration for underwater sound recording apparatus” International Symposium on Multimedia and Communication Technology (ISMAC 2017), 23-25 August 2017, Classic Kameo Hotel & Serviced Apartments, Ayutthaya, Thailand.

14. Subsanthitikul, S., Soponpongpipat, N. and Phetsong, S. (2017), “Thermal Characteristics of Small Scale Rotary Drum Torrefaction Reactor” The 9th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB IX), 26-28 June, 2017, Kunming University of Science and Technology, Kunming, China.

15. Phetsong, S. and Yaworn, W. (2017), “Development of Miniature Gyroscope for Course Demonstration” The 9th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB IX), 26-28 June, 2017, Kunming University of Science and Technology, Kunming, China.

16. Phetsong, S., Nantawatana, W. and Dheeraporn, S. (2016), “Object Positioning Analysis by using image processing technique” The eight International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VIII), 15-17 June 2016, Yangon, Myanmar.

17. Phetsong, S.(2015), “Design and development of a small 3D Scanner” The seventh International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII), 30 July - 2 August 2015, NakornPatom Thailand.