ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา เมตตานันท
Asst.Prof.Dr.Vichuda Mettanant

ตารางสอนอาจารย์ 

Education :
- ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2561)
- วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2547)
- M.Eng. (Energy Technology) Asian Institute of Technology, Thailand (2003)
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2544)

Contact Information:
Phone: 0 3425 9025 
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Research Area: การใช้แสงธรรมชาติ และพลังงานในอาคาร (Daylighting and energy in buildings)

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
ประเภทวารสารวิชาการ

1. ทสพล เขตเจนการ, วิชุดา เมตตานันท, ชลากร เชาวนพานิช และ Peeranut Prakulpawong (2564) "Energy Consumption Reduction by High Solar Reflective Paint". ENGINEERING JOURNAL Vol. 25 Issue/No. 2 (Febuary 2021). pages 215-222.

2. Mettanant, V., Jaogasigorn, J., and Thongkaw, N., (2017), “A model of Thai’s sky luminance distribution based on reduced CIE standard sky types” Renewable Energy, 103 pp./page. 413-430.

3. Muhammad Fathoni, A., Chaiwiwatworakul, P., and Mettanant, V., (2016), “Energy analysis of the daylighting from a double-pane glazed window with enclosed horizontal slats in the tropics” Energy and Buildings, 128, pp./page. 413–430.

4. Mettanant, V., Choungchos, J., and Natichaowalit, A., (2015), “The Effects of Vertical Blind Controls on Daylighting and Visual Comfort.” RMUTI Journal, Special Issue 1, (2015) : pp./page. 1-7.

ประเภทประชุมวิชาการ

1. ทสพล เขตเจนการ, วิชุดา เมตตานันท, พิพัฒน์ ชัยวิวัฒน์วรกุล, ศุภชัย วาสนานนท์, ฐนกร ขมิ้นทอง, ธัญวรัตม์ จักรกาญจน์, พุธิตา ศุขเนตร และวริศรา สุขจันทร์ (2564) "ภาวะสบายในห้องทดลองที่ใช้ระบบปรับอากาศแบบแผ่รังสี (Thermal Comfort in a Radiant Cooling Experimental Room)" . การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35. จังหวัดนครปฐม ไทย. 20 กรกฎาคม 2564 - 22 กรกฎาคม 2564. หน้าที่ 794-802.

2. วิชุดา เมตตานันท, ทสพล เขตเจนการ, ศิวะพงศ์ เพ็ชรสงค์, พงษ์ศิริ จรุยนนท์, นพรัตน์ ฉ่ำมาก และ วรเชษฐ์ นามวงศ์ (2564) "การพัฒนาสมการ OTTV สำหรับห้องรับแขกภายในบ้านเดี่ยว (Formulation of the OTTV equation for living-rooms in Thailand)". การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35. จังหวัดนครปฐม ไทย. 20 กรกฎาคม 2564 - 22 กรกฎาคม 2564. หน้าที่ 811-818.

3. ศิวะพงศ์ เพ็ชรสงค์, วิชุดา เมตตานันท, พงษ์ศิริ จรุยนนท์, นันทวัฒน์ วีระยุทธ, วิชญ์พล อาภาแจ่มจรัส และ พฤกษ์ มหาขันตรี (2564) "การออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้ระบุตำแหน่งวัตถุแบบ 2 มิติภายในอาคาร". การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35. จังหวัดนครปฐม ไทย. 20 กรกฎาคม 2564 - 22 กรกฎาคม 2564. หน้าที่ 787-793.

4. ชลากร เชาวนพานิช, ทสพล เขตเจนการ, วิชุดา เมตตานันท, พีรณัฐ ประคัลภวงศ์ (2563), "ผลการประหยัดพลังงานจากการใช้สีสะท้อนความร้อน (Energy Saving of Experimental Houses from Using High Solar Reflective Paint)." การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไทย. 14 กรกฎาคม 2563 - 17 กรกฎาคม 2563. หน้าที่ 1-9.

5. ชลากร เชาวนพานิช, ทสพล เขตเจนการ, วิชุดา เมตตานันท (2563), “ผลการประหยัดพลังงานจากการใช้สีสะท้อนความร้อน”, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไทย. 14 กรกฎาคม 2563 - 17 กรกฎาคม 2563. หน้าที่ 1-9.

6. Mettanant, V., Sopamart, N., Hongspathomkod, P., Katejanekarn, T., and Phetsong, S., (2019), "The energy saving potential of using interior vertical blinds in office buildings" The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 July -1 August 2019, Johor Bahru, Malaysia. pp./page. 257-261.

7. Chaowanapanit, C., Pukniam, W., Anekkijsomboon, S., Mettanant, V., Katejanekarn, T., and Thanyawatpornkul, R. (2019), "Energy Use Behavior of Students in Private Apartment Buildings in Bangkok Metropolitan Areas" The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 July -1 August 2019, Johor Bahru, Malaysia. pp./page. 985-994.

8. Mettanant, V., Katejanekarn, T., and Phetsong, S., (2019), "A Survey of Detached Houses and Townhouses for Energy Analysis in Bangkok and Nakhon Pathom" The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 July -1 August 2019, Johor Bahru, Malaysia. pp./page. 995-1001.

9. Phetsong, S., Mettanant, V., Weerayuth, N., and Kilaki, P., (2019), "A Survey of decision making to studying in engineering faculty in Nakhon Pathom Thailand" The 11th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB XI), 29 July -1 August 2019, Johor Bahru, Malaysia. pp./page. 1002-1006.

10. Mettanant, V., Katejanekarn, T., Chantrasawang, T., and Ounwised, M., (2019), "The Financially Optimum Level for a Green Office Building: LEED v4 vs LEED 2009." The 7th International Electrical Engineering Congress (iEECON). Prachuap Khiri Khan Thailand. 6 March 2019 - 8 March 2019. pp./pages 1-4.

11. Mettanant, V., and Katejanekarn, T., (2019), "The Effects of Using Interior vertical Blinds on Energy Consumption and Thermal Comfort in Office Buildings." The 15th Asia Pacific Conference on the Built Environment. Hanshin Arena 9F (Hi-Lai Shopping Center), Kaohsiung Taiwan. 18 October 2019 - 19 October 2019. pp./pages 1-5.

7. Mettanant, V., and Phetsong, S., (2018), "Simple PV-Slat Window Control Method for Net-Zero Buildings", The 10th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), Vientiane, Lao PDR, 11-13 July 2018, pp./page. 446-448.

8. Phetsong, S., Mettanant, V., and Weerayuth, N., (2018), "Energy Consumption Evaluated of Compact Solar Drying Chamber", The 10th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB 2018), Vientiane, Lao PDR, 11-13 July 2018, pp./page. 317-321.

9. Mettanant, V., Jaogasigorn, J., and Thongkaw, N., (2017), “Optimum Window Design for Daylighting in Office Buildings” The 9th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB IX), 26-28 June, 2017, Kunming University of Science and Technology, Kunming, China.

10. Mettanant, V., and Chaiwiwatworakul, P., (2017), “Sensor Positions of an Automated Bilnd System for Daylighting in Office Buildings” 14th Asia Pasific Conference on the Built Environment, 18-19 November, 2017, Kuta-Bali, Indonesia.

11. Mettanant, V., Sueapan, J., and Phusuwan, S., (2016), “Effect of blind properties on energy consumption in buildings” , Paper presented at The Eighth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VIII), Yangon, Myanmar, June 15-17, 2016.

12. Mettanant, V., and Chaiwiwatworakul, P., (2016), “Optimization of South Window Area for Buildings in Thailand”, Paper presented at The Eighth International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VIII), Yangon, Myanmar, June 15-17, 2016.

13. Mettanant, V., and Chaiwiwatworakul, P., (2015), “Heat transmission of double-pane windows with horizontal slats for Thailand”, Paper presented at The Seventh International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII), Nakhon Pathom – Phetburi, Thailand, 30 July-2 August 2015.

14. Mettanant, V., Boonthep, C., and Jaroenrat, V., (2015), “Life cycle cost and energy analysis of roof systems for single-family houses”, Paper presented at The Seventh International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VII), Thailand, July 30- August 2, 2015.

15. ธนิก แสนชมภู, พรรษพล น่วมคุณสิน, ดนัย ขวาธิจักร และวิ ชุดา เมตตานันท, (2558), “การศึกษาผลของการควบคุมม่านแนวตั้งเพื่อให้เกิดสภาวะความสบายเชิงความร้อนและสภาวะความสบายทางสายตาภายในอาคาร (The study of vertical blind controls for thermal and visual comforts in buildings)” , การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29, 1-3 กรกฎาคม 2558 นครราชสีมา.