ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศิริ จรุยนนท์
Asst.Prof.Pongsiri Jaruyanon