ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ คู่วรัญญู
Asst.Prof.Dr.Kittisak Khuwaranyu

ตารางสอนอาจารย์

Education:
วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2552)
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2547)
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2543)

Contact Information:
Phone: 0 3425 9025
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Research Area: การคำนวณพลศาสตร์ของไหลและความร้อน, การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน, ระบบการทำความเย็น


ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่:
ประเภทวารสารวิชาการ

1. Khuwaranyu, K., and Ruenngam, R., (2019), "1. Factors Influencing Energy-saving Behavior of Air-conditioner Usage in Sanam Chandra Palace Campus, Silpakorn University." Research & Knowledge ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562). หน้าที่ 15-18.

2. Khuwaranyu, K. and Jaruyanon, P. (2016). “Energy Saving Potential in Fresh Market of Nakhon Sawan Province, Thailand.” Journal of Science and Technology Mahasarakham University, Vol. 35, No. 3: 267-274. 

3. Khuwaranyu, K. and Jaruyanon, P. (2015). “Fishing Vessel Survey of Thailand for Energy Efficiency in Fisheries.” RMUTI Journal, Special Issue 1: 15-24.