ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา : พระราชวังสนามจันทร์ บัณฑิตวิทยาลัย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา :
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
- Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
- B. Eng. (Mechanical Engineering)

รับรองปริญญา : กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ อว. (สกอ.เดิม)
วันที่รับรองปริญญา : 15 สิงหาคม 2566

ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งเน้นผลิตวิศวกรเครื่องกลที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงด้านการวิจัยและพัฒนาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยและการสร้างสรรค์

การรับเข้าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือเป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร :
หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

รูปแบบของหลักสูตร :
หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร :
โครงการปกติ : 22,000 บาท
โครงการพิเศษ : 38,000 บาท

การเรียนการสอน :
เรียนวัน จันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ

ช่วงเวลารับสมัคร :
ระหว่าง กรกฎาคม ของทุกปี

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร www.su.ac.th
เว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มศก. www.eng.su.ac.th
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO)
รายละเอียดประกาศการรับสมัคร
มคอ.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ปรับปรุง พ.ศ.2560)
มคอ.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ปรับปรุง พ.ศ.2565)

::แผนผังหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2560
::แผนผังหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2565 / สหกิจศึกษา