ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Technology Program in Engineering Business

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา : พระราชวังสนามจันทร์ บัณฑิตวิทยาลัย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา :
- เทคโนโลยีบัณฑิต (ธุรกิจวิศวกรรม)
- Bachelor of Technology (Engineering Business)
- ทล.บ. (ธุรกิจวิศวกรรม)
- B.Tech. (Engineering Business)

รับรองปริญญา : กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ อว. (สกอ.เดิม)
วันที่รับรองปริญญา : 21 กุมภาพันธ์ 2560

ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตทางด้านธุรกิจวิศวกรรมที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงด้านการวิจัยและพัฒนา ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยและการสร้างสรรค์

การรับเข้าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือเป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร :
หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ ไม่น้อยกว่า 146 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร :
หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร :
โครงการปกติ : 22,000 บาท
โครงการพิเศษ : 38,000 บาท

การเรียนการสอน :
เรียนวัน จันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ

ช่วงเวลารับสมัคร :
ระหว่าง กรกฎาคม ของทุกปี

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศิลปากร www.su.ac.th
เว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มศก. www.eng.su.ac.th
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO)
รายละเอียดประกาศการรับสมัคร
มคอ.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (ปรับปรุง พ.ศ.2560)
มคอ.2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม (ปรับปรุง พ.ศ.2565)


::แผนผังหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2560
::แผนผังหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2565 / สหกิจศึกษา