ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
ภาษาอังกฤษ: Master of Engineering Program in Energy Engineering

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา : พระราชวังสนามจันทร์ บัณฑิตวิทยาลัย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา :
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมพลังงาน)
- Master of Engineering (Energy Engineering)
- วศ.ม. (วิศวกรรมพลังงาน)
- M.Eng. (Energy Engineering)

รับรองปริญญา : กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ อว. (สกอ.เดิม)
วันที่รับรองปริญญา : 12 กุมภาพันธ์ 2563

ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มุ่งเน้นผลิตบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถพัฒนางานด้านการวิจัยทางด้านพลังงาน และนำความรู้ที่ได้จากงานวิจัยมาประยุกต์เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงานของประเทศ

การรับเข้าศึกษา 
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แผน ก แบบ ก1 สำเร็จปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมในสาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหรือวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่า 
แผน ก แบบ ก2 สำเร็จปริญญาบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตหรือวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1 จำนวน 36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก2 จำนวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาโทหลักสูตร 2 ปี

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1 รวมทั้งสิ้น ภาคปกติ 75,x00 บาท ภาคพิเศษ 165,x00 บาท
แผน ก แบบ ก2 รวมทั้งสิ้น ภาคปกติ ไม่น้อยกว่า 75,x00 บาท ภาคพิเศษ ไม่น้อยกว่า 165,x00 บาท

การเรียนการสอน :
นักศึกษาภาคปกติ เรียนวัน จันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ
นักศึกษาภาคพิเศษ เรียนวัน เสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่ 08:30­-17:30 น.

แขนงวิชา 
- การออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger Design Field of Study)
- เชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass Fuel Field of Study)
- ระบบพลังงานในอาคาร (Building Energy Systems Field of Study)
- การเผาไหม้และระบบเชิงอุณหภาพ (Combustion and Thermal Systems Field of Study)
- พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณขั้นสูง (Advanced Computational Fluid Dynamics Field of Study)
- ระบบฝังตัวทางกล (Mechanical Embedded System Field of Study)

การเรียนการสอน
นักศึกษาภาคปกติ เรียนวัน จันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ
นักศึกษาภาคพิเศษ เรียนวัน เสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่ 08:30­-17:30

ช่วงเวลารับสมัคร 
ภาคการศึกษาต้น
 รอบที่ 1 ระหว่าง มกราคม-กุมภาพันธ์ ของทุกปี 
 รอบที่ 2 ระหว่าง มีนาคม-มิถุนายน ของทุกปี
ภาคการศึกษาปลาย
ระหว่าง กันยายน-พฤศจิกายน ของทุกปี