ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Engineering Business  

ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านทักษะทางธุรกิจวิศวกรรม การวิจัย เพื่อพัฒนาทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ

การรับเข้าศึกษา 
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แผน ก แบบ ก1 สำเร็จปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต บัญชีบัณฑิต เศรษฐศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต เทคโนโลยีบัณฑิต หรือเทียบเท่า 
แผน ก แบบ ก2 สำเร็จปริญญาบัณฑิตในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต บัญชีบัณฑิต เศรษฐศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต เทคโนโลยีบัณฑิต หรือเทียบเท่าโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1 จำนวน 36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก2 จำนวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาโทหลักสูตร 2 ปี

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก1 รวมทั้งสิ้น 165,x00 บาท
แผน ก แบบ ก2 รวมทั้งสิ้น 165,x00 บาท

แขนงวิชา 

การเรียนการสอน
นักศึกษาภาคปกติ เรียนวัน จันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ
นักศึกษาภาคพิเศษ เรียนวัน เสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่ 08:30­-17:30

ช่วงเวลารับสมัคร 
ภาคการศึกษาต้น
 - รอบที่ 1 ระหว่าง มกราคม-กุมภาพันธ์ ของทุกปี 
 - รอบที่ 2 ระหว่าง มีนาคม-มิถุนายน ของทุกปี
ภาคการศึกษาปลาย
- ระหว่าง กันยายน-พฤศจิกายน ของทุกปี

    รายละเอียดของหลักสูตร

รายละเอียดการรับสมัคร (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร)