ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม
ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Engineering Business  

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา : 
พระราชวังสนามจันทร์ บัณฑิตวิทยาลัย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา :
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจวิศวกรรม)
- Master of Science (Engineering Business)
- วท.ม. (ธุรกิจวิศวกรรม)
- M.Sc. (Engineering Business)

รับรองปริญญา : กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ อว. (สกอ.เดิม)
วันที่รับรองปริญญา : 
12 กันยายน 2561

ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านทักษะทางธุรกิจวิศวกรรม การวิจัย เพื่อพัฒนาทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ

การรับเข้าศึกษา 
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แผน ก แบบ ก1 สำเร็จปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต บัญชีบัณฑิต เศรษฐศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต เทคโนโลยีบัณฑิต หรือเทียบเท่า 
แผน ก แบบ ก2 สำเร็จปริญญาบัณฑิตในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต บัญชีบัณฑิต เศรษฐศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต เทคโนโลยีบัณฑิต หรือเทียบเท่าโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร :
แผน ก แบบ ก1 จำนวน 36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก2 จำนวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร :
หลักสูตรระดับปริญญาโทหลักสูตร 2 ปี

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร :
แผน ก แบบ ก1 รวมทั้งสิ้น 165,x00 บาท
แผน ก แบบ ก2 รวมทั้งสิ้น 165,x00 บาท

การเรียนการสอน :
นักศึกษาภาคปกติ เรียนวัน จันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ
นักศึกษาภาคพิเศษ เรียนวัน เสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่ 08:30­-17:30 น.

ช่วงเวลารับสมัคร : 
ภาคการศึกษาต้น
 รอบที่ 1 ระหว่าง มกราคม-กุมภาพันธ์ ของทุกปี 
 รอบที่ 2 ระหว่าง มีนาคม-มิถุนายน ของทุกปี
ภาคการศึกษาปลาย
ระหว่าง กันยายน-พฤศจิกายน ของทุกปี